Pożyczka

Pożyczka

9 maja, 2019 0 przez Doradca Filmowy

Pożyczka to umowa, w ramach której pożyczkodawca zobowiązuje się przenieś na własność pożyczkobiorcy pewną kwotę lub określoną ilość rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku(np. piasek, cement, mąka), natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą kwotę albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i w tej samej jakości.

Pożyczka

Umowa pożyczki może zostać zawarta w dowolnej formie : ustnej, pisemnej, w formie aktu notarialnego lub też poprzez wręczenie określonej kwoty lub rzeczy(tzw. czynność dorozumiana).

W umowie pożyczki występują dwie strony: pożyczkodawca, czyli dający pożyczkę i pożyczkobiorca, czyli biorący pożyczkę. Z jednej i drugiej strony może występować więcej niż jedna osoba.

Spisując umowę pożyczki należy po pierwsze określić strony umowy. Gdy stronami są osoby fizyczne należy spisać takie dane jak : nazwisko, imię, adres, numer i serię dowodu osobistego. W przypadku przedsiębiorcy należy podać: numer REGON, zamiast numeru i serii dowodu osobistego, zamiast adresu siedzibę. Następnie trzeba określić przedmiot pożyczki w sposób precyzyjny.

Warto także wskazać w umowie termin zwrotu pożyczki i sposób tego zwrotu(np. w dwóch ratach płatnych w określonej wysokości i określonym terminie). Umowa zawarta na piśmie powinna zostać podpisana przez obie strony własnoręcznie.

Należy jednakże pamiętać, że od umowy pożyczki trzeba uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% kwoty lub wartości pożyczki. W przypadku, gdy pożyczkodawca z tytułu umowy pożyczki usyskał odsetki, to uważa się je za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.